Vene 71 sääntömääräinen syyskokous ma 23.11.2020 klo 18, seuramajalla

13.11.2020

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:
1)  valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;
2)  valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;
3)  vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;
4)  vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus ja mak­suajan­kohta seu­raavalle kalenteri­vuo­del­le;
5)  vahvistetaan joh­tokun­nan ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;
6)  valitaan johtokunnan pu­heenjohta­ja, vara­pu­heen­johta­ja, sih­teeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jä­senet;
7)  valitaan toiminnantarkas­taja ja vara-toiminnan­­tarkasta­ja;
8)  päätetään johto­kunnan avuk­si asetet­tavis­ta ja johtokunnan alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan johtokunnalle val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;
9)  valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin; sekä

10)  käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.