Vuosikokous

07Hei18:00Vuosikokous

Tapahtuman tiedot

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 7.7.2021 klo 18:00 alkaen Seuramajalla.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi mahdolliset muutokset seuran ja Tampereen Kaupungin välisiin sopimuksiin.

Esityslista:

  1. Valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt
  2. Valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat
  3. Esitetään johto­kunnan ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta
  4. Esitetään tilinpäätös edelli­seltä ka­lente­rivuo­delta ja toiminnan­tarkasta­jan lausun­to
  5. Päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä
  6. Valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin
  7. Käsitellään seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja yh­teisöil­le
  8. Päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla
  9. Päätetään mahdollisista muutoksista seuran ja Tampereen Kaupungin välisiin sopimuksiin sekä
  10. Käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Aika

(Keskiviikko) 18:00

Paikka

Seuramaja