Satamasäännöt

1§ Vene- ja aitauspaikat ovat seuran hallinnassa ja niiden vuokraamisesta ja muista satamaa koskevista asioista päättää seuran johtokunta. käytannön asioita hoitaa satamamestari.

2§ Venepaikan hallussapito edellyttää veneen katsastusta ja jäsenelle kuuluvien maksujen suorittamista.

Maksamaton venepaikka katsotaan vapautuneeksi.

3§ Veneet lasketaan ja nostetaan seuran järjestäminä yhteislaskuina ja nostoina. Itse hoidetut laskut tulee sopia satamamestarin kanssa. Purjehduskauden ajan aitaus on kevytveneiden käytössä ja aitauksen rantaan saa veneen tuoda vain tilapaista huoltoa, lastausta tms. varten. Autojen pysäköinti on kielletty kevytveneille tarkoitetulla alueella.

4§ Venepaikan haltija on velvollinen osallistumaan sataman vartiointiin johtokunnan antamien ohjeiden mukaan.

5§ Veneet tulee kiinnittää ja telakoida niin etteivät ne aiheuta vaaraa muille.

6§ Telakoimiseen tarvittavat säilytyspukit varastoidaan vain niille osoitetuille paikoille, ja pukkien siirrosta on jokaisen veneenomistajan huolehdittava itse. Pukkeihin ja muihin telakoimisvarusteisiin on merkittavä omistajan nimi.

7§ Paloturvallisuusseikat on jokaisen otettava huomioon erityisen tarkasti. Sähkön käytossä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä. Sähkölämmittimien käytostä on sovittava erikseen satamamestarin kanssa.

8§ Satama-alueella on noudatettava ehdotonta siisteyttä ja järjestystä. Roskia ja muita jätteitä saa jättää vain tähän tarkoitukseen osoitettuun paikkaan. Autojen pesu satama-alueella on kielletty.